У нашој школи сваке школске године организује се ученички парламент. Њега чине по два представника сваког одељења у школи, бира се сваке године и има председника. Ученички парламент, између осталог, даје мишљења и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње. Представници Ученичког парламента учествују саветодавно у раду појединих органа школе, у складу са важећим статутом школе.
Програм рада парламента саставни је део годишњег програма рада школе.
Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.У раду којих органа школе учествују представници ученичког парламента?
Школски одбор
– Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.
– Проширени састав Школског одбора укључује два пунолетна ученика које бира ученички парламент школе са правом одлучивања.
Стручни органи, тимови и педагошки колегијум школе
– Седницама стручних органа школе могу да присуствују представници ученичког парламента, без права одлучивања.
Стручни актив за развојно планирање
– Ученички парламент има једног представника у Стручном активу за развојно планирање.
Стручни актив за самовредновање рада Школе
– У самовредновању рада школе учествују стручни органи, савет родитеља, ученички парламент, директор и школски одбор.