БРАВАР ЗАВАРИВАЧ

(дуални образовни профил)

Образовни профил бравар-заваривач развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“. Уз подршку Владе Савезне Републике Немачке пројекат спроводе Министарство просвете, науке и тех­нолошког развоја РС и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Школовање у профилу бравар-заваривач одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања. Сматра се да је дуално образовање један од главних разлога за ниску стопу не­запослености младих у земљама у којима је развијен овај систем.

Слично као и у дуалном образовању, један део школовања бу­дућих бравара-заваривача одвија се у школи, а други у компанији која сарађује са школом. У школи ђаци стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања. Учење на радном месту почиње од друге године када ученици/це обављају практичну наставу у компанији и то у другој години два дана, а у трећој години чак три дана недељно.

Осим повећаног броја часова које ученици/це проводе на практичној настави у компанији, и квалитет њихове обуке је по­бољшан. Наиме, практична настава у компанијама реализује се на савременим машинама, укључивањем ученика/ца у процес рада и уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима. Пракса у компанији, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештина, омогућава ученицима и усва­јање социјалних вештина као што су комуникација са колегама, однос према послу и компанији, понашање на радном месту и слично. Комбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанији, ученици/це се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

Осим знања и вештина које им повећавају шансе да се запосле одмах по завршетку школовања, без додатних обука и прилаго­ђавања, ученици/це у профилу бравар-заваривач кроз обавезан предмет предузетништво стичу знања и вештине за покретање сопственог бизниса.

Наставни план и програм – Бравар заваривач