Решењем Министарства индустрије ФНРЈ број 5204 од 13. 12. 1946. године, основана је Металопрерађивачка школа „Змај“. Са радом је почела 20. 12. 1946. године. За првог управника је постављен инжењер Миливоје Кошутић.  Школа је радила у веома лошим просторним условима, у дотрајалим дрвеним баракама. Стручне предмете, предавали су радници предузећа „Змај“, а општеобразовне, хонорарни наставници из других школа у Београду. Школске 1947/48. године, школа је уписала 147 ученика.

Школске 1950/51године, школа добија назив: Индустријска школа „Задругар“, по Индустрији пољопривредних машина „Задругар“, која је настала спајањем фабрике „Змај“ и предузећа „Шумадија“. пресељењем фабрика „Задругар“ у нове објекте, пресељена је и тадашња школа на територију Земуна (Горњи град).

Школске 1953/54. године у школу се први пут уписују ученици са завршеном осмогодишњом школом.

Број ученика се из године у годину стално повећавао. Школске 1962/63. године Индустријска школа, прераста у Центар за стручно оспособљавање кадрова „Змај“. У оквиру центра, ради школа за квалификоване раднике, Машинска техничка школа и одељење за образовање одраслих  ИПМ „Змај“. У том периоду, започела је изградња савремене школске зграде са кабинетима, учионицама, фискултурном салом, школском радионицом, библиотеком и другим потребним просторијама, које се снадбевају топлом енергијом фабрике „Змај“.

На основу реформе средњег усмереног образовања и васпитања у Центар се уписује школске 1977/78. године прву генерација заједничке основе. Упис је обављен на територијалном принципу. Поред заједничке основе у Земуну, Центар оснива и истурено одељење у Сутчину. Школске 1979/80. године, свршени ученици заједничке основе се уписују у другу фазу професионалног образовања, где се оспособљавају за  III и  IV степен стручности.

У то време 80-тих година Центар има 46 одељења са око 1600 ученика. После завршеног другог разреда, ученици су одлазили у друге школе или се уписивали у  III  разред, да би изучавали једно од занимања трећег степена стручности. Бољи ученици су у  IV-ом  разреду, могли да уче два образовна профила: техничари конструктори и техничари технолози.

Школске 1987/88. године, новом реформом, ученици се од првог разреда уписују у занимање, које желе да изучавају. Поново се враћа назив за ученике, који заврше школу, машински техничар општег профила. Центар, поново мења име и добија назив: Машинска  школа „Змај“. Истурена  одељења престају са радом.

Школске 1990/91. године уписује се прва генерација по новом плану и програму образовања. Ученици, који уписују   IV степен, полажу пријемни испит из српског језика и математике. Поред производних занимања, погонских и машинских техничара у школу се уписују и техничари нумерички управљаних машина (пошто је формиран кабинет за савремене нумеричке технологије), као и специјализација за  V степен стручности, после две године радног стажа. Исто тако школа врши оспособљавање за II  степен стручности, за једноставније послове и образује ванредне ученике за  III и  IV степен стручности. Статутом школе и одобрењем Министарства просвете и спорта, школа мења назив у Машинску техничку школу „Змај“.

Школске 1997/98. године уписује се прва генерација ученика за образовни профил: техничери за компјутерско конструисање, као и оператори за нумеричке стругове и глодалице.

Школске 2002/03. године уписује се прва генерација пољопривредних техничара и руковаоца пољопривредне технике.

Школске 2003/04. године у нашу Машинску  техничку школу „Змај“, дошли су и ученици и професори из бивше Електромашинске, а сада Електротехничке школе у Земуну улица Нада Димић. У овој школској години, наша школа је уписала 35 одељења, тако да је дефинитивно прешла на рад у две смене.

У току 2003. године Секретаријат за образовање града Београда, је уложио око 20 милиона динара, да се реновира школа. Ревитализован је кров зграде (осим крова над фискултурном салом), комплетна замена прозора, грејање у радионици и у самој згради школе, подне облоге у ходницима и учионицама, мокри чворови у целој згради (осим једног према радионици). У јулу и августу месецу, 17 (седамнаест) чланова колектива је офарбало све просторије у школи и део фасаде зграде школе, која је сада добила лепши изглед.

У јулу 2004 године, као и прошле 2003, једна група професора је урадила следеће: завршила је комплетну фасаду на објектима зграда школе и радионице, ревитализовала спортски терен, двориште, прилазни пут школи, окречили комплетно фискултурну салу са свим просторијама и извршила поправке кречења на свим учионицама и ходницима школе.

Од 01. септембра 2005. године, школа је променила назив, по одлуци Министарства просвете и спорта број 68 од 01. 03. 2005. године и сада носи назив ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗМАЈ“ ЗЕМУН.

У јулу 2005 године смо ревитализовали комплетну зграду школе: фасаду, све учионице, ходнике, мокре чворове, и простор око школе, према прузи. Купљено је  16 нових компјутера, пентијуми IV. Оспособили смо учионицу бр. 10. за нове компјутере.

Марта 2006, наша школа је организовала Градско (регионално) такмичење ученика III степена стручности, а маја 2006. и Републичко такмичење машинских школа Србије у конкуренцији  III степена стручности (бравари, оператери машинске обраде – металостругари и металоглодачи).

У лето, јула месеца 2006 године, 20-так професоа наше школе је ревитализовало целу школу. Окречене су све просторије у школи (учионице, ходнике и фискултурна сала) и просторије које је користила ИПМ „Змај“ за кадровске послове, пренаменили смо у три просторије за савремену компјутерску технологију (избили зидове, омалтерисали, окречили, поставили топли под, направили столове за компјутере и купили столице за наставу).

Као и сваке године и 2007. је група професора урадила следеће: офарбане су три улазне капије и већи део ограде око школе, цела фасаде зграде школе је офарбана, сви ходници и учионице су префарбани, сала за физичко је ревитализована – изхоблован је паркет, поново обележене линије и лакиран, окречени су зидови и постављен је ламинат у зборницу и канцеларије директора и помоћника директора.

У јулу 2008. године окречена је фасада школе, све учионице, мокри чворови и  ходници. Преко Секретаријата за образовање града Београда смо купили  CNC машину – глодалицу, за обуку ученика.

Током пролећа 2009. год. и за време летњег распуста смо се ангажовали и око школе инсталирали расвету, тако да је школа осветљена у току ноћи. Такође смо избетонирали прилазе школи и ревитализовали цео објекат школе.

У јуну и јулу 2011 године, ревитализовани су неки кабинети, ходници и постављени топли подови по ходницима. Избетониран је прилаз школи од пруге и цео тротоар до улазних врата у школу. Постављене су две надстрешнице над улазним вратима у школу.

Јуна, јула и августа 2013. године, урађено је следеће: Окречена је фасада школе са предње стране и унутар дворишта, офарбани олуци и део столарије (врата), фарбање преградних зидова у радионици, постављање жице на школском дворишту, сечење шибља у околини дворишта школе. Комплетно реновирање и опремање кабинета 25,26,27,32,33,34 и 36, фарбање и кречење улазног ходника и ходника према библиотеци. Сређивање фискултурне сале и постављање подова у ходницима.

У јуну, јулу и августу 2015. године, реновирани су сви ходници и кабинети: 16, 17, 18, 19, 25, 26, 28, 36, део радионице, део фасаде школе и комплетна фискултурна сала. Радове су извели, као и до сада наши професори  и помоћно особље.

Данас се школа налази на адреси: Омладинских бригада 25, Нови Београд.