Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења одвијаће се путем интернета.

Рок за пријаву је 22.11.2021. до 15:00.

Обука ће бити активна од 23.11.2021. од 8:00 часова.

Обука се налази на адреси https://portal.zuov.gov.rs/

 

 

SeminarObukaZaRealizacijuNovihProgramaNastaveOrijentisaneKaIshodimaUčenja