Обавештење о почетку обуке за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења

 

Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења одвијаће се путем интернета.

Рок за пријаву је 22.11.2021. до 15:00.

Обука ће бити активна од 23.11.2021. од 8:00 часова.

Обука се налази на адреси https://portal.zuov.gov.rs/

 

 

SeminarObukaZaRealizacijuNovihProgramaNastaveOrijentisaneKaIshodimaUčenja