ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

Пољопривредни техничар организује, надгледа и усклађује биљну производњу у пољопривредним предузећима и на приватним имањима. Посебна предност овог занимања је што ћете стећи неопходна знања и вештине да будете успешан предузетник-произвођач цвећа и украсног биља, поврћа, воћа, млека, меса, садница и расада.
Практична настава се изводи у школском пластенику, на огледном добру „Радмиловац“ Пољопривредног факултета, те на пољопривредним добрима ПИК „13. мај“ у Земуну и   „7. јул“ у Јакову, ПКБ Корпорације а. д. Београд.
Имамо изузетну сарадњу с Пољопривредним факултетом у Земуну и велики број наших ђака постали су успешни студенти тог факултета.
Ако будете желели да наставите школовање, имате директну проходност на Пољопривредни факултет, Факултет ветеринарске медицине, Шумарски факултет и високе школе струковних студија, пољопривредну, економску, шумарску, педагошку и друге.
Ако будете желели да радите, посао можете тражити у предузећима која се баве производњом и прометом пољопривредних производа, у приватним пластеницима и стакленицима, пољопривредним апотекама и, наравно, можете постати „сами свој газда“ и бавити се овим послом у сопственом домаћинству.
Школовање траје четири године и наставни план изгледа овако:

ПРЕДМЕТИ Недељни број часова по разредима
I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 2 2 2 2
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Екологија и заштита животне средине 1
Латински језик 1
Физика 2
Географија 2
Биологија 2
Хемија 3 2
Социологија са правима грађана 2
Педологија и агрохемија 3
Заштита биља 2 2 2
Пољопривредна техника 2 4 4 4
Биљна производња 1 7
Биљна производња 2 7
Наводњавање 2
Сточарска производња 7
Предузетништво 2
Професионална пракса 90 90 90
Верска настава / Грађанско васпитање 1 1 1 1
ИЗБОРНИПРЕДМЕТИ I II III IV
Ликовна култура * * *
Музичка култура * * *
Историја (одабране теме) * * *
Физика (одабране теме) * *
Пчеларство * *
Лековито биље *
Органска производња у повртарству *
Органска производња у ратарству *
Гајење цвећарских култура *
Биологија *
Хемија * *
Морфологија биљака *
Социологија *
Филозофија *
 Ученик у другом, трећем и четвртом разреду бира један изборни предмет (по 2 часa недељно, један предмет једном у току школовања).
Текст уредили: Данијела Крнетић, Иван Радовић (наставници пољопривредне групе предмета) и Татјана Тодоровић (наставник српског језика и књижевности)